KAPILAROSKOPIA

Badanie wykonywane jest za pomocą mikroskopu świetlnego, jedno lub dwuokularowego , wspomaganego zimnym źródłem światła w którym stosuje się powiększenia od 10 do 200x.

Najczęściej obserwowanym miejscem są wały paznokciowe palców dłoni. Często oglądane są również wały paznokciowe palców stóp. W obrazie kapilaroskopowym wału paznokciowego widać pojedyncze pętle włośniczek, ułożone równolegle do powierzchni obrazu, w jednym lub w kilku rzędach ( w mikroskopie świetlnym ściany naczyń są niewidoczne , widzimy jedynie kolumny krwinek wypełniające pętle naczyniowe ) . W większości obszarów skóry pętle kapilarów przebiegają prostopadle w stosunku do powierzchni i dlatego ich obraz jest trudny do oceny (widoczne są wówczas tylko ich szczyty). Można również oglądać skórę grzbietu stóp, wargi, dziąsła, język oraz spojówki gałek ocznych.

Obraz walu paznokciowego tego samego palca, kontrolowany w różnych odstępach czasowych jest u ludzi zdrowych jednorodny - nie zmienia się w sposób istotny w ciągu życia. U tego samego badanego w jednym polu widzenia ilość kapilarów jest taka sama. Nie stwierdza się różnic obrazu kapilaroskopowego w zależności od płci.

Równolegle ułożone pętle kapilarów w obrębie wałów paznokciowych mogą być obserwowane na całej swojej długości od ich szczytu po splot podbrodawkowy. Z tkanki podskórnej tętnice biegną w kierunku skóry właściwej i tam tworzą splot tętniczy I rzędu (głęboki). Od tego splotu odchodzą tętniczki o coraz mniejszym kalibrze, które w warstwie podbrodawkowej skóry tworzą splot tętniczy II rzędu (podbrodawkowy). Od niego odchodzą dalsze ramiona biegnące do brodawek dając ramiona tętnicze pętli włośniczkowych które przechodzą w dalszej części, poprzez szczyt pętli, w włośniczkę żylną. Powrót żylny jest realizowany przez analogiczny do tętniczego układ naczyń skórnych.

Prawidłowe pętle włośniczek są na ogół zbliżonej długości i szerokości. Kształtem przypominają wsuwkę do włosów. Ułożone są równomiernie w równoległym szeregu. Leżą na tle różowym, a same są czerwone. Widocznych jest od 10 do 30 pętli/mm3.Wyróżnia się w pętli ramię tętnicze (węższe), żylne (szersze) oraz szczyt pętli.

Ocenie w badaniu kapilaroskopowym podlega morfologia pętli (kształt , rozmiary poszczególnych odcinków), tło podścieliska, obecność wybroczyn , gęstość i rozmieszczenie pętli. Zmiany w obrazie kapilaroskopowym mogą sugerować (lub wykluczać) obecność patologii w mikrokrążeniu. Obraz kapilaroskopowy zmienia się w czasie choroby.

Badanie kapilaroskopowe jest bardzo użytecznym, nieinwazyjnym, szybkim i tanim badaniem do korekty diagnozy ustalonej na podstawie obrazu klinicznego i badań serologicznych. W wybranych przypadkach pozwala z dużym prawdopodobieństwem trafności postawić wstępną diagnozę lub przynajmniej określić kierunek jej poszukiwań. W celu właściwego monitorowania przebiegu choroby , uniknięcia rozwoju niespodziewanych powikłań narządowych, u chorych na zapalną chorobą tkanki łącznej konieczna jest systematyczna kontrola kapilaroskopowa łożyska naczyniowego ( przynajmniej raz na 6 miesięcy ).

Zdecydowanie najbardziej udokumentowaną przydatność wydaje się mieć kapilaroskopia w diagnostyce chorób zapalnych tkanki łącznej. Wiele chorób tkanki łącznej rozpoczyna się skąpoobjawowo i nie pozwala na szybkie postawienie rozpoznania. Diagnostyka tych chorób jest szczególnie trudna z powodu podobnych wyników badań , niecharakterystycznych objawów klinicznych, które mogą się rozwijać w pełny obraz choroby na przestrzeni kilku do kilkunastu lat .

Do grupy zapalnych chorób tkanki łącznej zalicza się obecnie cały wachlarz zespołów o niedostatecznie udowodnionej etiologii, których podstawową wspólną cechą jest, ogniskowe lub uogólnione, zapalenie naczyń krwionośnych wraz z wtórnym uszkodzeniem podścieliska określane klinicznie vasculitis. W zapalnych chorobach tkanki łącznej zmiany obejmują najczęściej naczynia krwionośne małego i średniego kalibru , rzadko zajęte są naczynia duże. W patogenezie chorób tkanki łącznej główną rolę grają zaburzenia regulacji immunologicznej. Histopatologicznie i biochemicznie vasculitis może charakteryzować się obecnością kompleksów immunologicznych, degradacją kolagenu i elastyny, przerostem błony wewnętrznej naczyń krwionośnych , naciekami w ścianach komórek jedno i wielojądrzastych oraz ostatecznie zwłóknieniem ścian naczyń.

W diagnostyce chorób zapalnych tkanki łącznej wykorzystuje się, oprócz badań biochemicznych i serologicznych, badania biopsyjne skóry, tkanki podskórnej , powięzi i mięśni szkieletowych. Pozytywne wyniki uzyskuje się tylko w części przypadków, gdyż zmiany w naczyniach często ograniczony , lokalny charakter. Obserwacja zmian w łożysku kapilaroskopowym zapalnych chorób tkanki łącznej nie mają służyć do rozpoznania danej jednostki chorobowej, natomiast mogą świadczyć o stopniu zaawanso­wania choroby podstawowej. W niektórych schorzeniach pozwala wykluczyć lub potwierdzić rozpoznanie a następnie monitorować postęp choroby i efekty leczenia ( np. zaproponowano uznanie obecności typowych zmian kapilaroskopowych jako kryterium klasyfikacyjnego rozpoznawania wczesnej postaci twardziny układowej ).

Najbardziej widoczne są zmiany u chorych z vasculitis skóry palców rąk. Najczęściej obraz morfologiczny nie jest swoisty dla danej jednostki chorobowej ale odpowiada uszkodzeniu naczyń przez proces zapalny. Występują wówczas dylatacje ramion pętli naczyniowej, pętle duże ( giganty) różnorodność kształtów pętli, strefy beznaczyniowe i wynaczynienia . Obserwacja takich zmian ma ogromne znaczenie w prognozowaniu choroby, a tym możliwość wyboru terapii. Mogą one bowiem odpowiadać zmianom zapalnym naczyń w narządach.

Biorąc pod uwagę schorzenia zapalne chorób tkanki łącznej obraz kapilaroskopowy jest najbardziej charakterystyczny i diagnostyczny dla twardziny układowej ( podczas włóknienia a następnie zmian nekrotycznych i zanikania kapilarów ) i mieszanej choroby tkanki łącznej. W przypadku twardziny układowej mikroangiopatia jest objawem choroby i obraz kapilaroskopowy jest ważniejszy niż zaburzenia serologiczne a zmiany obserwowane w kapilaroskopii (pętle giganty, mikrowybroczyny , strefy beznaczyniowe) mogą wyprzedzać nawet na 10 lat objawy kliniczne .

Brak zmian w mikrokrąźeniu bardzo mocno wskazuje na chorobę Raynauda, kiedy chorzy z tym objawem nie mają innych objawów chorobowych. Jeżeli w obrazie kapilaroskopowym stwierdza się mikroangiopatię, najprawdopodobniej rozpoznanie kliniczne to: sklerodermia, mieszana choroba tkanki łącznej lub zapalenie skórno-mięsniowe.

U chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów zmiany w obrazie kapilaroskopowym splotu żylnego wynikają z odkładania się przeciwciał i uszkodzenia śródbłonka . Zmiany patologiczne w obrazie kapilaroskopowym obserwuje się najczęściej , gdy chorobie towarzyszy objaw Raynauda .Jest on typowy dla tej mikroangiopatii, oraz gdy obecne jest klinicznie vasculitis skóry. Podobnie jak w toczniu rumieniowym układowym zmiany są nieswoiste dla schorzenia zasadniczego, lecz dla vasculitis . Istotny jest fakt. że nie ma wpływu na obraz kapilaroskopowy obecność czynnika reumatoidalnego. Natomiast ma znaczenie obecność autoprzeciwciał (p-RANA) oraz współistnienie zespołu antyfosfolipidowego . Odkładające się kompleksy immunologiczne powodują widoczne w mikroskopie poszerzenie ramienia żylnego i splotu żylnego. Wyraźnie widoczny splot podbrodawkowy (poszerzony) , wynikiem uszkodzenia śródbłonka ściany naczynia żylnego przez autoprzeciwciała . Bardzo charakterystyczny obraz kapilaroskopowy spotykamy w toczniu rumieniowatym. Zmiany w obrazie świadczą o wysokiej aktywności choroby i ma duże znaczenie prognostyczne i terapeutyczne.

W zapalnych chorobach reumatoidalnych i chorobach tkanki łącznej nieprawidłowy obraz kapilaroskopowy może być również spowodowany towarzyszącą tym chorobom krioglobulinemią. Charakterystyczną cechą obrazu w tych przypadkach są wynaczynienia w mikrokrążeniu w czasie napadu. Około 5 tygodni po wynaczynieniach uwidaczniają się kapilary z cechami mikroangiopatii typowej dla zespołu Raynauda. W odróżnieniu od vasculitis i angiopatii w zespole Raynauda obraz kapilaroskopowy ulega normalizacji po sterydoterapii. . W akrocyjanozie wtórnej w obrazie kapilaroskopowym widoczne są pętle naczyniowe o wyraźnie poszerzonych obu ramionach, zwiększonym wymiarze poprzecznym, krętym przebiegu ramion, a czasem pętle giganty i strefy beznaczyniowe.

Zachęcam gorąco do wykonywania tego pożytecznego, taniego i nieinwazyjnego badania. 

This page was designed with Mobirise themes